x

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Tytuł projektu:
„Wdrożenie zautomatyzowanej technologii kombinowanego złamywania arkuszy papieru”

Beneficjent:
„VIPERPRINT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt realizowany w ramach:
działania 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP
poddziałania 1.2.3. Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP
osi priorytetowej 1 Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu:
405 900,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych objętych dofinansowaniem:
330 000,00 PLN
Wartość dofinansowania:
165 000,00 PLN

Kontakt do osoby kompetentnej w sprawie realizowanego projektu: 34 34 444 46

W związku z realizacją projektu zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert, zgodnie z poniższym zapytaniem:

Pobierz zapytanie ofertowe pdf »

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
 

Gwarantujemy najwyższą jakość!

           
Poleć Viperprint